La Légende du grand judo II | 1945


Film de Akira Kurosawa


Avec Takashi Shimura, Masayuki Mori, Susumu Fujita, Denjiro Okochi, Ryunosuke Tsukigata, Shôji Kiyokawa, Yukiko Torodoki


Genre : Arts Martiaux


Durée : 1H23min


Type : Noir et blanc


Titre original : Zoku Sugata SanshiroSynopsis


La suite des aventures de Sugata Sanshiro et de son maître de judo Shogoro Yano... Titre anglais : Judo story II.


Logo IEUFC